ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az 1BM Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138. Budapest Esztergomi út 66. Fsz.2 továbbiakban Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat és más érintetteket az általa üzemeltetett https://kindleshop.hu  weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz (továbbiakban: „Szolgáltatás”) kapcsolódó adatkezeléséről.

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek  és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást vagy Vásárol, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

A jelen Tájékoztató alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható. A jelen Tájékoztatóban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: 1BM Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenységi kör: Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme, Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme.
Székhely: 1138. Budapest Esztergomi út 66. Fsz.2.
Adószám: 25410657-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-288449
Kapcsolattartó neve: Homoki Péter

Telefonszám: 06-1/790-1663

Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága

E-mail: info@kindleshop.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:Név: Ruffnet Zrt.

E-mail: info@ruffnet.hu

Székhelye, telephelye:  2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

Weboldal: https://www.ruffnet.hu/

Telefonszám+36-20/24-24-248

 

3.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

3.1. A felhasználók személyes adatai

Az Adatkezelő a felhasználóknak azokat az adatait kezeli, amelyeket a felhasználók

1. az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatásra vásárlásra történő regisztráció, a hírlevélre való feliratkozás, felhasználói tartalmak megküldése, az Adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg, továbbá,

2. amelyeket az Adatkezelő a cookie-k esetleges alkalmazásával kezel, továbbá

3. amelyeket a Weboldal informatikai rendszere a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan rögzít.

3.2. A személyes adatok köre  

A 3.1 pont szerint megadott, és így az Adatkezelő által kezelhető személyes adatok a következők lehetnek:

- név,

- e-mail cím

- lakcím

- telefonszám3.3. Az adatkezelés célja, jogalapja és tárolásának időtartama

A név és az e-mail cím megadása nélkül a regisztráció és a hírlevélre való feliratkozás nem lehetséges, a további adatok megadásának hiányában a Szolgáltatás személyre szabására nem kerülhet sor. Az adatkezelés célja: a Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak felhasználása, hírlevél, reklám küldése, a Szolgáltatás, és hirdetések személyre szabása. A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az  info@kindleshop.hu email címre küldött levélben visszavonni. Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlését, a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozást követő 30. napig tárolja.

Törlésre kerülnek az adatok, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles az Adatkezelő helyett közvetlenül helytállni. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta, ebben a körben az Adatkezelő felelőssége kifejezetten kizárt. A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A feliratkozott felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a következő e-mail címre küldött levélben: info@kindleshop.hu


3.4. Cookie-k

Az Adatkezelő a testre szabott Szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyezhet el, amelyeket a későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül, és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a cookie-k egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domainhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A kezelt adatok köre:

- IP cím,

- látogatás időpontja és időtartama

- böngészési előzmények

- az internetezésre használt eszköz operációs rendszere

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, webanalitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás / Vásárlás és a hirdetések személyre szabása.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@kindleshop.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó bármikor törölheti a számítógépéről az elhelyezett cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá a cookie-k alkalmazásához, az azzal a következménnyel jár, hogy a Szolgáltatást nem tudja teljeskörűen igénybe venni és az analitikai mérések pontatlanok lesznek. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában 5 évig.

3.5. A Weboldal látogatásával összefüggő egyéb adatok

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 3.6. Az együttműködő partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az együttműködő partnerek, valamint azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és alvállalkozóinak személyes adatait. A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.) Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával összefüggő kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont). A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@kindleshop.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában az együttműködés megszűnését követő 5 évig. Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában a médiatartalom felhasználásának időtartamáig.

Az érintettek jogai

1.Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

2.Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye. Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsájtja díjmentesen a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát,

3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse, vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan, a Weboldal felületén elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR – ban foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.  

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését. Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.  

6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

1. Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra, és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

2. Az Adatkezelő a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldéséhez harmadik személy közreműködőt vesz igénybe, amely így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezeli az adatokat kizárólag a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldése céljából. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

3. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a vonatkozó magyar hatályos jogszabályoknak, és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli.

4. Az Adatkezelő megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.